พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 19

เล่ม 17 ส่วน 19

 • 2. ทุติยคมนวรรค หมวดว่าด้วยการไปที่ 2   
 • 1. วาตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้น 
 • 18. เนวโหตินนโหติสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ ฯ 
 • 19. รูปีอัตตาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูป 
 • 20. อรูปีอัตตาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีรูป 
 • 21. รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูป 
 • 22. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปก็มิใช่ ไม่มีรูปก็มิใช่ 
 • 23. เอกันตสุขีสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียว 
 • 24. เอกันตทุกขีสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีทุกข์โดยส่วนเดียว 
 • 25. สุขทุกขีสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ 
 • 26. อทุกขมสุขีสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข 
 • 3. ตติยคมนวรรค หมวดว่าด้วยการไปที่ 3   
 • 1. นวาตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัด เป็นต้น 
 • 26. อทุกขมสุขีสูตร ว่าด้วยอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข 
 • 4. จตุตถคมนวรรค หมวดว่าด้วยการไปที่ 4   
 • 1. นวาตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัด เป็นต้น 
 • 26. อทุกขมสุขีสูตร ว่าด้วยอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข
 • 4. โอกกันตสังยุต      
 • 1. จักขุสูตร ว่าด้วยจักขุ 
 • 2. รูปสูตร ว่าด้วยรูป 
 • 3. วิญญาณสูตร ว่าด้วยวิญญาณ 
 • 4. สัมผัสสสูตร ว่าด้วยสัมผัส 
 • 5. สัมผัสสชาสูตร ว่าด้วยสัมผัสสชาเวทนา 
 • 6. รูปสัญญาสูตร ว่าด้วยรูปสัญญา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน