พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 14

เล่ม 12 ส่วน 14

  • กุศลวิตก 3 
  • วิชชา 3  
  • ทรงชี้ทางผิดและทางถูก  
  • 10. วิตักกสัณฐานสูตร ว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก   
  • อุบายกำจัดอกุศลวิตก  
  • ผู้ชำนาญวิถีทางแห่งวิตก  
  • 3. โอปัมมวรรค หมวดว่าด้วยข้ออุปมา   
  • 1. กกจูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย  
  • ทรงเตือนพระโมลิยผัคคุนะที่โกรธ  
  • ประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน