พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 1

เล่ม 17 ส่วน 1

  • 1. ขันธสังยุต มูลปัณณาสก์     
  • 1. นกุลปิตุวรรค หมวดว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี   
  • 1. นกุลปิตุสูตร ว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี 
  • สักกายทิฏฐิ 20
  • 2. เทวทหสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม 
  • 3. หลิททิกานิสูตร ว่าด้วยหลิททิกานิคหบดี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน