พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 26

เล่ม 13 ส่วน 26

  • 2.2 ในสำนักอุทกดาบส 
  • 2.3  ทรงบำเพ็ญเพียร
  • 2.4  อุปมา 3 ข้อ 
  • 2.5  ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา 
  • 2.6 ฌาน 4 และวิชชา 3 
  • 2.7 ทรงมีความขวนขวายน้อย
  • 2.8 สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม
  • 2.9 เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว 
  • 2.10 ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน