พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 4

เล่ม 45 ส่วน 4

 • 69-74. อุปาทานโคจฉกะ   
 • 75. กิเลสทุกะ  
 • 76. สังกิเลสิกทุกะ   
 • 77. สังกิลิฏฐทุกะ   
 • 78. กิเลสสัมปยุตตทุกะ   
 • 79. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ   
 • 80. กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ   
 • 81. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ  
 • 82. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ  
 • 83. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   
 • 84. ภาวนายปหาตัพพทุกะ   
 • 85. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  
 • 86. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  
 • 87. สวิตักกทุกะ   
 • 88. สวิจารทุกะ   
 • 89. สัปปีติกทุกะ   
 • 90. ปีติสหคตทุกะ   
 • 91. สุขสหคตทุกะ   
 • 92. อุเปกขาสหคตทุกะ   
 • 93. กามาวจรทุกะ   
 • 94. รูปาวจรทุกะ   
 • 95. อรูปาวจรทุกะ   
 • 96. ปริยาปันนทุกะ   
 • 97. นิยยานิกทุกะ   
 • 98. นิยตทุกะ  
 • 99. สอุตตรทุกะ   
 • 100. สรณทุกะ    
 • ธัมมปัจจนียะ ทุกติกปัฎฐาน   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 2. เวทนาติกะ  
 • 3-9. วิปากติกะเป็นต้น  
 • 10-21. อาจยคามิติกะเป็นต้น 
 • 22. สนิทัสสนติกะ  
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน