พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 26

เล่ม 19 ส่วน 26

  • 10. กิมิลสูตร ว่าด้วยพระกิมิละ
  • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
  • 1. อิจฉานังคลสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงอิจฉานังคละ
  • 2. กังเขยยสูตร ว่าด้วยข้อกังขาของเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
  • 3. ปฐมอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ 1
  • 4. ทุติยอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ 2
  • 5. ปฐมภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน