พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 14

เล่ม 10 ส่วน 14

  • พระผู้มีพระภาคทรงสรุปพระธรรมเทศนา 
  • 5. ชนวสภสูตร  
  • ทรงพยากรณ์ชาวบ้านนาทิกคาม เป็นต้น 
  • คำกราบทูลเลียบเคียงของพระอานนท์ 
  • ชนวสภยักษ์ 
  • เทวสภา 
  • เรื่องสนังกุมารพรหม 
  • เสียงของสนังกุมารพรหม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน