พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 17

เล่ม 38 ส่วน 17

 • 3. ปริญญาวาร 
 • 1. ปัจจุปปันนวาร 
 • 2. อตีตวาร 
 • 3. อนาคตวาร  
 • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร 
 • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร 
 • 6. อตีตานาคตวาร   
 • ธาตุยมก 
 • 1. ปัณณัตติวารอุทเทส    
 • 1. ปทโสธนวาร  
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร  
 • 3. สุทธธาตุวาร  
 • 4. สุทธธาตุมูลจักกวาร  
 • 1. ปัณณัตติวารนิทเทส    
 • 1. ปทโสธนวาร  
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร  
 • 3. สุทธธาตุวาร 
 • 4. สุทธธาตุมูลจักกวาร  
 • 2. ปวัตติวาร 
 • 1. อุปปาทวาร 
 • 1. ปัจจุปปันนวาร   
 • 3. ปริญญาวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน