พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 14

เล่ม 35 ส่วน 14

  • 8. อัญญมัญญจตุกกะ
  • 9. อกุสลนิทเทส
  • อกุศลจิตดวงที่ 2-4 
  • อกุศลจิตดวงที่ 5
  • อกุศลจิตดวงที่ 7-8 
  • อกุศลจิตดวงที่ 9-10
  • อกุศลจิตดวงที่ 11 
  • อกุศลจิตดวงที่ 12

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน