พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 16

เล่ม 7 ส่วน 16

 • ธัมมิกปาติโมกขัฏฐปนะ ว่าด้วยการงดปาติโมกข์ที่ชอบธรรม 
 • อัตตาทานอังคะ ว่าด้วยองค์แห่งอธิกรณ์ที่ตนพึงรับ 
 • โจทเกนปัจจเวกขิตัพพธัมมะ ว่าด้วยคุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงพิจารณา 
 • โจทเกนอุปัฏฐาเปตัพพธัมมะ ว่าด้วยคุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงตั้งไว้ในตน 
 • โจทกจุทิตกปฏิสังยุตตกถา ว่าด้วยเรื่องของผู้โจทก์และผู้ถูกโจทก์ 
 • เรื่องผู้ถูกโจทโดยไม่ชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อน 
 • เรื่องผู้เป็นโจทก์โดยชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อน 
 • ผู้ถูกโจทโดยชอบธรรมต้องเดือดร้อน 
 • คุณสมบัติของผู้เป็นโจทก์ 5 อย่าง 
 • ผู้ถูกโจทพึงตั้งอยู่ในธรรม 2 อย่าง 
 • รวมเรื่องที่มีในปาติโมกขัฏฐปนขัทธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน