พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 23

เล่ม 1 ส่วน 23

  • กุฏิการสิกขาบท ว่าด้วยการก่อสร้างกุฎี       
  • เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี   
  • เรื่องฤาษี 2 พี่น้อง  
  • เรื่องนกฝูงใหญ่      
  • เรื่องรัฐบาลกุลบุตร      
  • วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง      
  • วิธีแสดงพื้นที่      
  • กรรมวาจาขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างกุฎี   

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน