พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 4

เล่ม 7 ส่วน 4

 • เรื่องไม้แคะขี้หู 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สะสมโลหะและทองสัมฤทธิ์ 
 • เรื่องกล่องยาตา 
 • เรื่องผ้ารัดเข่า 
 • เรื่องประคดเอว 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้ลูกถวิล 
 • เรื่องลูกดุม 
 • เรื่องการนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ 
 • เรื่องหาบของ 
 • เรื่องไม้ชำระฟัน 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ขึ้นต้นไม้ 
 • เรื่องทรงห้ามยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์เรียนโลกายัต 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์เรียนดิรัจฉานวิชา 
 • เรื่องให้พรเมื่อมีผู้จาม 
 • เรื่องหม้อปัสสาวะ 
 • เรื่องหลุมถ่ายอุจจาระ 
 • เรื่องวัจกุฎี 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ประพฤติไม่เหมาะสม 
 • เรื่องโลหะ 
 • รวมเรื่องที่มีในขุททกวัตถุขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน