พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 1

เล่ม 6 ส่วน 1

 • กัมมขันธกะ 
 • ตัชชนียกรรม  
 • เรื่องภิกษุนิสิตของพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม 
 • ทรงรับสั่งให้ลงตัชชนียกรรม 
 • วิธีลงตัชชนียกรรมและกรรมวาจา 
 • อธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
 • ธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยตัชชียกรรมที่ชอบธรรม 12 หมวด
 • อากังขมานฉักกะ ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงตัชชนียกรรม 6 หมวด
 • อัฏฐารสวัตตะ ว่าด้วยวัตร 18 ขัอในตัชชนียกรรม
 • นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ ว่าด้วยองค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับตัชชนียกรรม
 • ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ ว่าด้วยองค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรม

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน