พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 22

เล่ม 7 ส่วน 22

 • ทุติยภาณวาร 
 • เรื่องพระสาฬหะ 
 • เรื่องพระอุตตระ 
 • เรื่องสงฆ์จะวินิจฉัยอธิกรณ์ 
 • พระสัมภูตสาณวาสีถามวัตถุ 10 ประการ 
 • พระเรวตะประกาศระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี 
 • ญัตติกรรมวาจา 
 • เรื่องพระอชิตะ 
 • ญัตติกรรมวาจา 
 • คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัตถุ 10 ประการ 
 • รวมเรื่องที่มีในสัตตสติกขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน