พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 12

เล่ม 7 ส่วน 12

  • วัตตขันธกะ 
  • อาคันตุกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา 
  • อาวาสิกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส
  • คมิกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้ออกเดินทาง
  • อนุโมทนาวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในการอนุโมทนา
  • ภัตตัคควัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในโรงฉัน
  • ปิณฑจาริกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต 
  • อารัญญิกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่า

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน