พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 12

เล่ม 3 ส่วน 12

 • คัพภินีวรรค หมวดว่าด้วยสตรีมีครรภ์ 
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีครรภ์ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูปบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ได้ศักษาธรรม 6 ข้อ ตลอด 2 ปี 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
 • สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • วิธีขออวุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุต่ำกว่า 12 ปี 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุครบกว่า 12 ปี แต่ยังไม่ได้ศึกษาสิกขา
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวซึ่งสงฆ์ยังไม่ได้สมมติ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • วิธีขออวุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอด 2 ปี 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการไม่ติดตามปวัตตินีตลอด 2 ปี 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการไม่พาสหชีวินีหลีกไป 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน