พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 3

เล่ม 2 ส่วน 3

  • เรื่องภิกษุถูกชิงจีวร
  • ทรงอนุญาตให้ขอจีวรได้
  • ตุตตตริสอกขาบท ว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกิน 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • อุปักขฏสิกขาบท ว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร 
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
  • ทุติยอุปักขฏสิกขาบท ว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรข้อที่ 2 
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน