พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 20

เล่ม 7 ส่วน 20

 • ปัญจกสติกขันธกะ   
 • สังฆีตินิทาน ว่าด้วยมูลเหตุการทำสังคายนาครั้งที่ 1 
 • พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุทำสังคายนา 
 • กำหนดเขตการอยู่จำพรรษา 
 • ปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม 
 • ท่านพระอานนท์บรรลุอรหัตตผล 
 • เรื่องท่านพระอุบาลีตอบคำถามเกี่ยวกับพระวินัย 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 
 • เรื่องท่านพระอานนท์ตอบคำถามเกี่ยวกับพระธรรม 
 • ขุททานุขุททกสิกขาปทกถา ว่าด้วยสิกขาบทเล็กน้อย 
 • เรื่องไม่บัญญัติเพิ่มเติมลำม่ถอนพระบัญญัติเดิม 
 • เรื่องปรับอาบัติท่านพระอานนท์ 5 กรณี 
 • เรื่องพระปุราณะ 
 • พรหมทัณฑกถา ว่าด้วยการลงพรหมทัณฑ์ 
 • เรื่องพระเจ้าอุเทน 
 • เรื่องท่านพระอานนท์แจ้งพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ 
 • พระฉันนะบรรลุอรหัตตผล 
 • รวมเรื่องที่มีในปัญจสติกขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน