พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 18

เล่ม 6 ส่วน 18

 • ปฏิญญาตกรณะ ว่าด้วยระงับอธิกรณ์ตามคำรับของจำเลย 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 
 • ทรงสอบถาม 
 • ปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรม 
 • ปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรม 
 • เยภุยยสิกา ว่าด้วยระงับอธิกรณ์ตามเสียงข้างมาก 
 • เรื่องภิกษุหลายรูป 
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้ง 
 • การจับสลากที่ไม่ชอบธรรม 10 อย่าง 
 • การจับสลากที่ชอบธรรม 10 อย่าง 
 • ตัสสปาปิยสิกา ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยการลงโทษแก่ผู้ทำผิด 
 • เรื่องพระอุปวาฬะ 
 • วิธีลงตัสสปาปิยสิกากรรมและกรรมวาจา 
 • ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ชอบธรรม 5 อย่าง 
 • อธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยตัสสปาปิยสิกากรรมที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
 • ธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยตัสสปาปิยสิกากรรมที่ชอบธรรม 12 หมวด
 • อากังขมานฉักกะ ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังที่จะลงตัสสปาปิยสิกากรรม 6 หมวด
 • อัฏฐารสวัตตะ ว่าด้วยวัตร 18 ข้อในตัสสปาปิยสิกากรรม
 • ติณวัตถารกะ ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยการประนีประนอม 
 • เรื่องภิกษุก่อความวุ่นวาย 
 • พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ 
 • วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะและกรรมวาจา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน