พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 6

เล่ม 3 ส่วน 6

 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายคณะข้อที่ 1
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายคณะข้อที่ 2 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายบุคคล 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 11 ว่าด้วยการขอห่มหนาในฤดูหนาว
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 12 ว่าด้วยการขอห่มบางในฤดูร้อน
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • บทสรุป 
 • ปาจิตติยกัณฑ์
 • ลสุณวรรค หมวดว่าด้วยกระเทียม
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการขอกระเทียม
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน