พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 1

เล่ม 4 ส่วน 1

 • มหาขันธกะ
 • โพธิกถา ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์
 • เรื่องทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท
 • ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม-ปฏิโลม
 • พุทธอุทานคาถาที่ 1
 • ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม-ปฏิโลม
 • พุทธอุทานคาถาที่ 2
 • ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม-ปฏิโลม
 • พุทธอุทานคาถาที่ 3
 • อชปาลกถา ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธ
 • เรื่องทรงแสดงธรรมเป็นเหตุให้เป็นพราหมณ์
 • มุจลินทกถา ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นมุจลินท์
 • เรื่องทรงเปล่งอุทานปรารภความสุข
 • พุทธอุทานคาถา
 • ราชยตนกถา  ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นราชยตนะ
 • เรื่องทรงพบกับตปุสสะและภัลลิกะ
 • พรหมยาจนกถา ว่าด้วยพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
 • เรื่องทรงพิจารณาความลึกซึ้งแห่งปฏิจจสมุปบาท
 • อนัจฉริยคาถา
 • พรหมนิคมคาถา
 • เรื่องทรงพิจารณาเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว
 • ปัญจวัคคิยกถา ว่าด้วยภิกษุปัญจวัคคีย์
 • เรื่องอาฬารดาบสกาลามโคตร
 • เรื่องอุททกดาบสรามบุตร
 • เรื่องอุปกาชีวก
 • เรื่องทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน