พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 16

เล่ม 5 ส่วน 16

 • ตัชชนียกัมมกถา ว่าด้วยตัชชนียกรรม
 • เรื่องภิกษุแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงตัชชนียกรรม
 • เรื่องภิกษุในอาวาสอื่นพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัชนียกรรม
 • นิยสกัมมกถา ว่าด้วยนิยสกรรม
 • เรื่องสงฆ์ลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาด
 • ปัพพาชนียกัมมกถา ว่าด้วยปัพพาชนียกรรม
 • เรื่องสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล
 • ปฏิสารณียกัมมกถา ว่าด้วยปฏิสารณียกรรม
 • เรื่องสงฆ์ลงสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ด่าบริภาษคฤหัสถ์
 • อทัสสนอุกเขปนียกัมมกถา ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
 • อัปปฏิกัมมอุกเขปนียกัมมกถา ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
 • อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมกถา ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
 • ตัชชนียกัมมปฏิสสัทธิกถา ว่าด้วยการระงับตัชชนียกรรม
 • นิยสกัมมปฏิปัสสัทธิกถา ว่าด้วยการระงับนิยสกรรม
 • ปัพพาชนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา ว่าด้วยการระงับปัพพาชนียกรรม
 • ปฏิสารณียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา ว่าด้วยการระงับสารณียกรรม
 • อทัสสนอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา ว่าด้วยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
 • อัปปฏิกัมมอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา ว่าด้วยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
 • อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา ว่าด้วยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาป

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน