พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 5

เล่ม 5 ส่วน 5

 • หัตถิมังสาทิปฏิกเขปกถา ว่าด้วยทรงห้ามฉันเนื้อช้าง เป็นต้น
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้าง
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อม้า
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนัข
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้องู
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อราชสีห์
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อหมี
 • เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือดาว
 • ยาคุมธุโคฬกานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตข้าวต้มและขนมหวาน
 • เรื่องพราหมณ์คอยโอกาสถวายภัตตาหาร
 • ประโยชน์ของข้าวต้มมี 10 อย่าง
 • ตรุณัปปสันนมหามัตตวัตถุ ว่าด้วยมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่
 • เพลัฏฐกัจจานวัตถุ ว่าด้วยพราหมณ์เพลัฏฐกัจจานะถวายน้ำอ้อยงบ
 • ปาฏลิคามวัตถุ ว่าด้วยชาวปาฏลิคามถวายที่พัก
 • เรื่องทรงรับอาคารพักแรม
 • โทษแห่งศีลวิบัติ 5 ประการ
 • อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ 5 ประการ
 • สุนีธวัสสการวัตถุ ว่าด้วยมหาอมาตย์สุนีธะและวัสสการะ
 • เรื่องพุทธทำนายเกี่ยวกับนครปาฏลีบุตร
 • นครปาฏลีบุตรจะแตกด้วยภัย 3 อย่าง
 • เรื่องประตูโคดมและท่าโคดมที่แม่น้ำคงคา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน