พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 21

เล่ม 7 ส่วน 21

 • สัตตสติกขันธกะ   
 • ปฐมภาณวาร
 • เรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ 10 ประการ 
 • เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร 
 • ลงปฏิสารณียกรรมโดยไม่ชอบธรรม 
 • เครื่องเศร้าหมองของสมณหราหมณ์ 4 ประการ 
 • เรื่องผู้ใหญ่บ้านชื่อมณีจูฬกะ 
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร  
 • ลงอุกเขปนียกรรมโดยไม่ชอบธรรม 
 • เรื่องพระสัมภูตสาณวาสี 
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะและทักขิณาบถ 
 • เรื่องพระเรวตะ 
 • คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัตถุ 10 ประการ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน