พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 18

เล่ม 5 ส่วน 18

  • รวมเรื่องที่มีในจัมเปยยขันธกะ 
  • โกสัมพิกขันธกะ 
  • โกสัมพิกวิวาทกถา ว่าด้วยเรื่องภิกษุชาวกรังโกสัมพีทะเลาะวิวาทกัน
  • เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้ภิกษุแสดงอาบัติ
  • เรื่องพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมทำอุโบสถในสีมา
  • นานาสังวาสกภูมิและสมานสังวาสกภูมิ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน