พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 30

เล่ม 2 ส่วน 30

 • นันทสิกขาบท ว่าด้วยพระนันทะ 
 • เรื่องพระนันทะ
 • รวมสิกขาบทที่มีในรตนวรรค
 • บทสรุป 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์
 • ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบท ว่าด้วยการกับของเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีผู้ไม่ชาญาติ  
 • เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 
 • ทุติยปาฏิเทสนียสิกขาบท ว่าด้วยการไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการ
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
 • ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท ว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันในที่ที่ไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อน 
 • เรื่องตระกูลหนึ่ง 
 • พระพุทธานุญาตพิเศษ 
 • กรรมวาจาให้เสขสมมติ 
 • จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท ว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันจากทายกที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน
 • เรื่องคนรับใช้ของเจ้าศากยะ 
 • พระพุทธานุญาตพิเศษ
 • บทสรุป

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน