พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 14

เล่ม 1 ส่วน 14

 • เรื่องมังสปิณฑเปรต 1 เรื่อง      
 • เรื่องนิจฉวิเปรตเพศชาย 1 เรื่อง      
 • เรื่องอสิโลมเปรตเพศชาย 1 เรื่อง     
 • เรื่องสัตติโลมเปรตเพศชาย 1 เรื่อง      
 • เรื่องอุสุโลมเปรตเพศชาย 1 เรื่อง      
 • เรื่องสูจิโลมเปรตเพศชย 1 เรื่อง      
 • เรื่องสูจกเปรตเพศชาย 1 เรื่อง      
 • เรื่องกุมภัณฑเปรต 1 เรื่อง 
 • เรื่องเปรตจมหลุมคูถเพศชาย 1 เรื่อง 
 • เรื่องเปรตกินคูถเพศชาย 1 เรื่อง     
 • เรื่องนิจฉวิเปรตเพศหญิง 1 เรื่อง
 • เรื่องมังคุลิเปรตเพศหญิง 1 เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน