พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 13

เล่ม 7 ส่วน 13

  • เสนาสนวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในเสนาสนะ 
  • ชันตาฆรวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในเรือนไฟ 
  • วัจจกุฏิวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในวัจกุฎี 
  • อุปัชฌายวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในพระอุปัชฌาย์ 
  • สัทธิวิหาริกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในสัทธิวิหาริก

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน