พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 10

เล่ม 7 ส่วน 10

  • อชาตสัตตุกุมารวัตถุ ว่าด้วยเรื่องอชาตศัตรูกุมาร
  • อภิมารเปสนะ ว่าด้วยพระเทวทัตส่งคนไปลอบปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค
  • พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถา
  • โลหิตุปปาทกกัมมะ ว่าด้วยพระเทวทัตทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิต
  • เรื่องศาสดา 5 จำพวก
  • นาฬาคิริเปสนะ ว่าด้วยพระเทวทัตปล่อยช้างนาฬาคิรี
  • ปัญจสัตถุยาจนกา ว่าด้วยพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุ 5 ประการ
  • พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ 5 ประการ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน