พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 3

เล่ม 6 ส่วน 3

  • ปัพพาชนียกรรม
  • เรื่องภิกษุชื่ออัสสชิและปุนัพพสุกะ
  • อุบาสกเล่าเรื่องให้ฟัง 
  • พุทธประเพณี 
  • ทรงสอบถามแล้วตำหนิ
  • รับสั่งให้ลงปัพพาชนียกรรม
  • วิธีลงปัพพาชนียกรรมและกรรมวาจาลงปัพพาชนียกรรม 
  • อธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยปัพพาชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
  • ธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยปัพพาชนียกรรมที่ชอบธรรม 12 หมวด
  • อากังขมานฉักกะ ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงปัพพาชนียกรรม 14 หมวด

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน