พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 9

เล่ม 2 ส่วน 9

  • มหาเปสการสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งช่างหูกทอจีวร 
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
  • อัจเจกจีวรสิกขาบท ว่าด้วยอัจเจกจีวร 
  • เรื่องมหาอมาตย์ถวายผ้านำจำพรรษา
  • ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร
  • สาสังกสิกขาบท ว่าด้วยเสนาสนะป่าที่น่าหวาดระแวง 
  • เรื่องภิกษุหลายรูป
  • ทรงอนุญาตภิกษุให้เก็บจีวรไว้ในละแวกบ้าน

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน