พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 14

เล่ม 8 ส่วน 14

 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • จำนวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ   
 • ปาราชิกกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบวิบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สังคหวาร วาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัติ 
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน   
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมุฏฐานในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • อธิกรณวาร วาระว่าด้วยการจัดเป็นอธิกรณ์   
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมถะในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม   
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สมุฏฐานสิสสังเขป ว่าด้วยการย่อหัวข้อสมุฏฐาน   
 • สมุฏฐาน 13  
 • ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน  
 • ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน  
 • สัญจริตตสมุฏฐาน  
 • สมนุภาสนาสมุฏฐาน  
 • กฐินสมุฏฐาน  
 • เอฬกโลมสมุฏฐาน  
 • ปทโสธัมมสมุฏฐาน  
 • อัทธานสมุฏฐาน  
 • เถยยสัตถสมุฏฐาน  
 • ธัมมเทสนาสมุฏฐาน  
 • ภูตาโรจนสมุฏฐาน  
 • โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน  
 • อนนุญญาตสมุฏฐาน

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน