พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 9

เล่ม 8 ส่วน 9

 • ภิกขุวิภังค์ โสฬสมหาวาร ตอน 2 
 • กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน 
 • ปาราชิกกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาราชิกกัณฑ์ 
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา 
 • รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์ 
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา   
 • รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • นิสสัคคิยกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในนิสสัคคิยกัณฑ์ 
 • รวมสิกขาบทที่มีในนิสสัคคิยกัณฑ์ 
 • ปาจิตติยกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติยกัณฑ์ 
 • ลสุณวรรค 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน