พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 21

เล่ม 22 ส่วน 21

 • ฉักกนิบาต   
 • 1. ปฐมปัณณาสก์
 • 1. อาหุเนยยวรรค หมวดว่าด้วยพระอาหุไนยบุคคล
 • 1. ปฐมอาหุเนยยสูตร ว่าด้วยพระอาหุไนยบุคคล สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยอาหุเนยยสูตร2 ว่าด้วยพระอาหุไนยบุคคล สูตรที่ 2
 • 3. อินทริยสูตร ว่าด้วยอินทรีย์
 • 4. พลสูตร ว่าด้วยพละ
 • 5. ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 2
 • 7. ตติยอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 3
 • 8. อนุตตริยสูตร ว่าด้วยอนุตตริยะ
 • 9. อนุสสติฏฐานสูตร ว่าด้วยอนุสสติฏฐาน
 • 10. มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะมหานามะ
 • 2. สารณียวรรค หมวดว่าด้วยสารณียธรรม
 • 1. ปฐมสารณียสูตร ว่าด้วยสารณียธรรม สูตรที่1
 • 2. ทุติยสารณียสูตร ว่าด้วยสารณียธรรม สูตรที่ 2
 • 3. นิสสารณียสูตร ว่าด้วยธาตุที่สลัด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน