พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 17

เล่ม 42 ส่วน 17

 • 23. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 24. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 25. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 5. คันถโคจฉกะ 
 • 26. คันถทุกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ    
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจงควาร
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน