พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 19

เล่ม 39 ส่วน 19

  • อนุโลมปุคคโลกาส 
  • ปัจจนียกบุคคล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน