พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 6

เล่ม 33 ส่วน 6

 • 49. ปังสุกูลวรรค หมวดว่าด้วยผ้าบังสุกุล เป็นต้น 
 • 1. ปังสุกูลสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปังสุกูลสัญญกเถระ 
 • 2. พุทธสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญกเถระ 
 • 3. ภิสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภิสทายกเถระ 
 • 4. ญาณัตถวิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระญาณัตถวิกเถระ 
 • 5. จันทนมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนมาลิยเถระ 
 • 6. ธาตุปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ 
 • 7. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินุปปาทกเถระ 
 • 8. ตรณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ 
 • 9. ธัมมรุจิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมรุจิเถระ 
 • 10. สาลมัณฑปียเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสาลมัณฑปียเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน