พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 27

เล่ม 40 ส่วน 27

  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน