พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 1

เล่ม 16 ส่วน 1

 • 1. นิทานสังยุต  
 • 1. พุทธวรรค หมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้า
 • 1. ปฏิจจสมุปปาทสูตร ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
 • 2. วิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท
 • 3. ปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทา
 • 4. วิปัสสีสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี
 • 5. สิขีสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี
 • 6. เวสสภูสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู
 • 7. กกุสันธสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ
 • 8. โกนาคมนสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ
 • 9. กัสสปสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ
 • 10. โคตมสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ
 • 2. อาหารวรรค หมวดว่าด้วยอาหาร
 • 1. อาหารสูตร ว่าด้วยอาหาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน