พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 36

เล่ม 41 ส่วน 36

  • 1. วิภังควาร (ต่อ)
  • 2. สังขยาวาร
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 1. วิภังควาร
  • 2. สังขยาวาร 
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
  • 7. ปัญหาวาร   
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 1. วิภังควาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน