พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 12

เล่ม 37 ส่วน 12

  • 2. อัญญาณกถา (11) ว่าด้วยความไม่รู้ 
  • 3. กังขากถา (12) ว่าด้วยความสงสัย 
  • 4. ปรวิตารณกถา (13) ว่าด้วยการรับคำแนะนำจากผู้อื่น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน