พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 13

เล่ม 23 ส่วน 13

  • 4. อัสสขฬุงกสูตร ว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอก
  • 5. มลสูตร ว่าด้วยมลทิน
  • 6. ทูเตยยสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของทูต
  • 7. ปฐมพันธนสูตร ว่าด้วยอาการที่เป็นเครื่องผูกใจ สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยพันธนสูตร ว่าด้วยอาการที่เป็นเครื่องผูกใจ สูตรที่ 2
  • 9. ปหาราทสูตร ว่าด้วยท้าวปหาราทะจอมอสูร
  • 10. อุโปสถสูตร ว่าด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปาติโมกข์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน