พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 22

เล่ม 20 ส่วน 22

  • 5. วิปัตติสัมปทาสูตร ว่าด้วยวิบัติและสัมปทา
  • 6. อปัณณกสูตร ว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิด
  • 7. กัมมันตสูตร ว่า้ดวยความวิบัติแห่งการงาน
  • 8. ปฐมโสเจยยสูตร ว่าด้วยความสะอาด สูตรที่ 1
  • 9. ทุติยโสเจยยสูตร ว่าด้วยความสะอาด สูตรที่ 2
  • 10. โมเนยยสูตร ว่า้ดวยความเป็นมุนี
  • 3. กุสินารวรรค หมวดว่าด้วยกรุงกุสินารา
  • 1. กุสินารสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารา 
  • 2. ภัณฑนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความบกพร่อง
  • 3. โคตมกเจติยสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โคตมกเจดีย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน