พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 9

เล่ม 23 ส่วน 9

  • 7. ภาวนาสูตร ว่าด้วยภาวนา
  • 8. อัคคิกขันโธปมสูตร ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยกองไฟ
  • 9. สุเนตตสูตร ว่าด้วยครูชื่อสุเนตตะ
  • 10. อรกสูตร ว่าด้วยครูชื่ออรกะ
  • 8. วินยวรรค หมวดว่าด้วยวินัย
  • 1. ปฐมวินยธรสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ 1
  • 2. ทุติยวินยธรสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ 2
  • 3. ตติยวินยธรสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ 3
  • 4. จตุตถวินยธรสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ 4

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน