พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 2

เล่ม 26 ส่วน 2

 • 17. เปสการิยวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ธิดาช่างหูก 
 • 2. จิตตลตาวรรค หมวดว่าด้วยสวยจิตลดาของเหล่าเทวดา 
 • 1. ทาสีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงคนใช้ 
 • 2. ลขุมาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางลขุมาอุบาสิกา 
 • 3. อาจามทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงกำพร้าผู้ถวายข้าวตังแด่พระมหากัสสปเถระ 
 • 4. จัณฑาลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงจัณฑาลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า 
 • 5. ภัททิตถิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางภัททิตถิกาอุบาสิกา 
 • 6. โสณทินนาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางโสณทินนาอุบาสิกา  
 • 7. อุโปสถาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอุโปสถาอุบาสิกา  
 • 8. สุนิททาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนิททาอุบาสิกา 
 • 9. สุทินนาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุทินนาอุบาสิกา 
 • 10. ปฐมภิกขาทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา เรื่องที่ 1 
 • 11. ทุติยภิกขาทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา เรื่องที่ 2 
 • 3. ปาริจฉัตตกวรรค  หมวดว่าด้วยดอกปาริชาต 
 • 1. อุฬารวิมาน ว่าด้วยวิมานอันโอฬาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน