พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 17

เล่ม 45 ส่วน 17

 • ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกทุกปัฏฐาน 
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • ปัจจนียะ-นอารัมมณปัจจัย 
 • เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  
 • 6. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 7. สัปปัจจยทุกะ   
 • 8. สัปปัจจยทุกะ  
 • 9. สนิทัสสนทุกะ  
 • 10. สัปปฏิฆทุกะ   
 • 11. รูปีทุกะ   
 • 12. โลกิยทุกะ   
 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ  
 • 14. อาสวโคจฉกะ   
 • 20. ฉโคจฉกทุกะ   
 • 55. สารัมมณทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน