พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 12

เล่ม 13 ส่วน 12

  • 2. พรหมอาราธนาพระพุทธเจ้า 
  • 3. ภัยของภิกษุผู้บวชใหม่ 4 ประการ  
  • 8. นฬกปานสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนฬกปานะ  
  • 1. กุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบวช 
  • 2. พระตถาคตกับอาสวะ 
  • 3. การอยู่อย่างผาสุกของภิกษุ  
  • 4. การอยู่อย่างผาสุกของภิกษุณี  
  • 5. การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสก 
  • 6. การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสิกา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน