พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 27

เล่ม 18 ส่วน 27

  • 13. ปาฏลิยสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อปาฏลิยะ (ต่อ)

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน