พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 14

เล่ม 20 ส่วน 14

  • 2. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่
  • 1. ติตถายตนสูตร ว่าด้วยที่เกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุจท่า
  • 2. ภยสูตร ว่าด้วยภัย
  • 3. เวนาคปุรสูตร ว่าด้วยหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเวนาคปุระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน