พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 18

เล่ม 20 ส่วน 18

 • 3. มหานามสักกสูตร ว่าด้วยเจ้ามหานามศากยะ
 • 4. นิคัณฐสูตร ว่าด้วยนิครนถนาฏบุตร
 • 5. นิเวสกสูตร ว่าด้วยการชักชวนให้ตั้งมั่นในฐานะ
 • 6. ปฐมภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพ สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพ สูตรที่ 2
 • 8. สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลและวัตร
 • 9. คันธชาตสูตร ว่าด้วยกลิ่นหอม
 • 10. จูฬนิกาสูตร ว่าด้วยโลกธาตุขนาดเล็ก
 • 4. สมณวรรค หมวดว่าด้วยสมณะ
 • 1. สมณสูตร ว่าด้วยกิจของสมณะ
 • 2. คัทรภสูตร ว่าด้วยภิกษุที่ไม่มีไตรสิกขาเปรียบเหมือนลาในฝูงโค
 • 3. เขตตสูตร ว่าด้วยกิจเบื้องต้นที่ควรทำในนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน